ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Dân  chủ  đang  là xu thế thời đại;
Quyền con người là khát vọng của người dân
và cũng là mục tiêu đấu tranh của Đảng Dân Chủ Việt Nam